The shop

Warfarin farmakogenetika (krv)

8.000,00 rsd

PCR analiza uključuje 4 polimorfizma povezana sa metabolizmom varfarina : CYP2C9 430 C>T, CYP2C9 1075 A>C, CYP4F2 1347 C>T, VKORC1 -1639 G>A ).

Category:
Description

Mnogobrojni faktori utiču na metabolizam lekova: fiziološki, spoljašnji, patološki, ali i genetički. Kao posledice promene na nivou gena javja se prisustvo enzima u različitim varijanta i/ili količinama, što može uticati na: dozu, efikasnost, toksičnost, farmakokinetiku i farmakodinamiku leka. Genetička istraživanja imaju za cilj određivanje efikasne doze varfarina. Ona mogu značajno doprineti u identifikovanju čak i do 55% varijabilnosti adekvatne doze. Najznačajniji geni koji su odgovorni za metabolizam varfarina su CYP2C9, CYP4F2, VKORC1, a polimorfizmi u ovim genima čine najveći deo genetičke osnove za interindividualnu varijabilnost doze leka.

PCR analiza uključuje 4 polimorfizma povezana sa metabolizmom varfarina i to su: CYP2C9 430 C>T (heterozigotni nosioci zahtevaju 17% niže doze leka), CYP2C9 1075 A>C (heterozigotni nosioci zahtevaju 37% niže doze leka), CYP4F2 1347 C>T, VKORC1 -1639 G>A (potrebne niže doze leka za antikoagulantni efekat).

Call Now Button